Als jongeren hebben vastgezeten, kan het gebeuren dat ze in hun oude patroon vervallen en al snel weer in de criminaliteit belanden. Om dit te voorkomen, biedt Back UP trajectbegeleiding bij delictgedrag. Het doel is om omstandigheden, vaardigheden, denkpatronen en gedrag te beïnvloeden, waardoor de kans op recidive vermindert.

Trajectbegeleiding

Het project Nazorg na detentie is bedoeld voor cliënten waarbij sprake is van delictgedrag of waarbij een risico tot terugval in delictgedrag aanwezig is. De trajectbegeleiding gebeurt onder (experimentele) begeleiding van een gedragsdeskundige. Er wordt laagdrempelig, outreachend en doelgericht gewerkt aan stabilisering op diverse levensgebieden en het versterken van beschermende factoren. Tevens wordt in gesprek gegaan over de omgangswijze met dagelijkse situaties en problemen vanuit bepaalde vaardigheden, gedragingen en/of denkpatronen. Deze kunnen ertoe leiden dat de cliënt (steeds weer) in de problemen komt waardoor het onvoldoende lukt het leven naar tevredenheid te stabiliseren en/of (weer) een toekomstperspectief te hebben.

Als de cliënt nog gedetineerd is, gebruikt de trajectbegeleider deze periode om contact te leggen en een hulpverleningsrelatie op te bouwen (mits de jongere gedetineerd is in een PI in de provincie Utrecht of daarheen kan worden overgeplaatst).

Als de cliënt niet is gedetineerd, vindt de trajectbegeleiding outreachend en bij Back UP plaats. Er wordt gewerkt met de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) voor het inschatten van de zelfredzaamheid van de cliënt en het doelgericht maken van een plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt binnen vier weken na aanmelding, elke drie maanden en bij afsluiting van het traject geëvalueerd. 

Overzicht van mogelijke delictfactoren:

 • Huisvesting en wonen
 • Opleiding, werk en leren
 • Inkomen en omgang met geld
 • Relaties met partner, gezins- en familieleden
 • Relaties met vrienden en kennissen
 • Drugs- en alcoholgebruik
 • Emotioneel welzijn
 • Denkpatronen, gedrag en vaardigheden
 • Houding


Doelgroep

Jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 (in overleg 18-) waarbij sprake is van delictgedrag of een recidiverisico in delictgedrag, woonachtig in de stad Utrecht of binding met de stad Utrecht.

Aanmelden

Gewenste informatie bij aanmelding:

 • Aard en omvang delictgedrag
 • Eventuele einddatum detentie
 • Mogelijkheid om de jongere over te plaatsen naar een PI in de provincie Utrecht
 • Informatie over eventueel andere betrokken hulpverleners

Download hier de folder Nazorg na detentie (voor verwijzers)